Ansvarsbegränsning

Uequity är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, all eventuell design och text samt alla ljudinspelningar, bilder och varumärken som finns återgivna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Uequitys rättigheter utan föregående skriftligt medgivande. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Uqeuity utan föregående medgivande. Uequity har för informationen på dessa sidor inte tagit hänsyn varken till målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål. Materialet utgör således inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande de produkter som avses i materialet bör ta kontakt med en finansiell rådgivare. Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Uequity har tagit fram informationen med iakttagande vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som Uequity bedömt vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder således vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så kan Uequity inte garantera riktigheten och fullständigheten i informationen eller att det inte förekommer felskrivningar eller utelämnanden. Uequity har inget ansvar för informationen utöver vad som följer av den lagstiftning som reglerar bolagets verksamhet.